Tập 17, S3

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Những vấn đề và giải pháp giáo dục người khuyết tật Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Đức Minh,
1-6
2 Tiếp cận và công bằng trong giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2011 - 2020
Nguyễn Thị Kim Hoa,
7-12
3 Một số kĩ năng dạy học đọc, viết cho học sinh rối loạn học tập đặc thù
Phạm Minh Mục,
13-21
4 Đánh giá kết quả giáo dục học sinh khuyết tật trong bối cảnh giáo dục 4.0
Nguyễn Đức Minh,
Phạm Hà Thương,
22-28
5 Neurofeedback - Lịch sử hình thành và phát triển
Nguyễn Thị Lan Anh,
29-34
6 Thực trạng công tác đánh giá trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Hoa,
Phạm Thị Trang,
Lê Thị Tâm,
Trần Thị Văng,
Ngô Thùy Dung,
35-40
7 Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp
Nguyễn Thị Hằng,
41-46
8 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học học sinh khuyết tật ở trường phổ thông trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thị Bích Trang,
47-51
9 Sử dụng công nghệ hỗ trợ trong giáo dục cho trẻ khiếm thị
Trịnh Thị Thu Thanh,
Trần Thị Văng,
Nguyễn Thị Hằng,
52-58
10 Thực trạng phát triển chương trình tiền học đường cho trẻ khuyết tật nhìn Việt Nam
Trần Thị Văng,
Phạm Minh Mục,
Trịnh Thị Thu Thanh,
Nguyễn Thị Hằng,
59-64
11 Thực trạng phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém
Trần Thị Văng,
65-70
12 Thực trạng hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại gia đình
Trịnh Thị Thu Thanh,
71-76
13 Sử dụng âm nhạc trong can thiệp cho trẻ nói lắp
Lê Thị Tố Uyên,
Lê Tuấn Đức,
77-81
14 Nâng cao khả năng hỗ trợ học sinh khiếm thính cho giáo viên thông qua tập huấn online kết hợp offline
Đỗ Long Giang,
82-86
15 Ngôn ngữ kí hiệu: Con đường lĩnh hội tri thức và phương tiện giao tiếp tối ưu đối với trẻ Điếc
Phạm Thị Trang,
Lê Văn Tạc,
Đỗ Long Giang,
Lê Tuấn Đức,
Nguyễn Thị Bích Trang,
Lê Thị Tố Uyên,
87-91
16 Hỗ trợ học sinh khiếm thính cấp Tiểu học học Toán và tiếng Việt thông qua ngôn ngữ kí hiệu
Lê Tuấn Đức,
Lê Thị Tố Uyên,
92-98
17 Thực trạng giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở Tiểu học
Đỗ Thị Thảo,
Nguyễn Thị Hoa,
99-107
18 Sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng trong hỗ trợ kĩ năng tính toán cơ bản cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập
Lê Thị Tâm,
108-113
19 Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp Tiểu học theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội thông qua nghiên cứu trường hợp
Vũ Duy Chinh,
114-119
20 Sử dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Trần Thu Giang,
Mai Thị Phương,
120-124
21 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hành vi rối loạn lo âu ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Ngô Thùy Dung,
Nguyễn Nữ Tâm An,
125-130
22 Phương pháp can thiệp dựa trên thực chứng có hiệu quả cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ: Các tiêu chí đánh giá và chiến lược lựa chọn dành cho nhà chuyên môn và phụ huynh
Trần Văn Công,
Ngô Vĩnh Bạch Dương,
Nguyễn Nữ Tâm An,
Nguyễn Thị Kim Hoa,
131-138
23 Một số biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Hưng,
139-142
24 Đặc điểm giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại Hà Nội: Góc nhìn của giáo viên và phụ huynh
Mai Thị Phương,
Lê Thị Tâm,
Trần Thu Giang,
Trần Văn Công,
143-152
25 Thực trạng giáo dục người Điếc trưởng thành tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Kim Hoa,
Phạm Thị Trang,
153-160

Tạp chí khác