Sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng trong hỗ trợ kĩ năng tính toán cơ bản cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập

Sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng trong hỗ trợ kĩ năng tính toán cơ bản cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập

Lê Thị Tâm tamlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Kĩ năng tính toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia là những kĩ năng cốt lõi và quan trọng trong chương trình toán tiểu học. Khi tham gia học tập môn Toán, học sinh khuyết tật trí tuệ gặp nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội và áp dụng những kĩ năng tính toán cơ bản này. Nghiên cứu dưới đây đã xem xét hiệu quả của việc sử dụng hướng dẫn theo quy trình cụ thể - biểu tượng - trừu tượng (CRA) đối với việc nâng cao kĩ năng tính toán cơ bản cho học sinh khuyết tật trí tuệ hoà nhập. Kết quả cho thấy sự cải thiện đáng kể đối với nhóm học sinh thực nghiệm - những cá nhân có cơ hội tiếp xúc với các bài tập thao tác và các bài tập dạng trực quan. Bên cạnh đó, thời gian luyện tập, thực hành được coi là yếu tố dự báo quan trọng đối với hiệu quả thực hiện tính toán của học sinh. Những kết quả này giúp thay đổi cách hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ học tính toán trong bối cảnh hòa nhập tiểu học.
Từ khóa: 
Chuỗi hướng dẫn cụ thể - biểu tượng - trừu tượng
Khuyết tật trí tuệ
kĩ năng tính toán
Tham khảo: 

[1] Tucker, B. F., & Weaver, T. L, (2006), Teaching mathematics to all children: Designing and adapting instruction to meet the needs of diverse learners (2nd ed.), Upper Saddle River, N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall.

[2] Miller, S. P., Stringfellow, J. L., Kaffar, B. J., Ferreira, D., & Mancl, D. B, (2011), Developing computation competence among students who struggle with mathematics, Teaching Exceptional Children, 44(2), p.38-46.

[3] O’Connell, S., & SanGiovanni, J, (2011), Mastering the basic math facts in addition and subtraction: strategies, activities & interventions to move students beyond memorization (1st ed.), Portsmouth, NH: Heinemann.

[4] Anstrom, T, (2006), Supporting students in mathematics through the use of manipulatives, Washington, DC: Center for Implementing Technology in Education

[5] Harris, C. A., Miller, S. P., & Mercer, C. D, (1995), Teaching initial multiplication skills to students with disabilities in general education classrooms, Learning Disabilities Research & Practice, 10(3), p.180-195.

[6] Witzel, B. S., Mercer, C. D., & Miller, M. D, (2003), Teaching algebra to students with learning difficulties: An investigation of an explicit instruction model, Learning Disabilities Research & Practice, 18(2), p.121-131.

[7] Mercer, C. D., & Miller, S. P, (1993), Using data to learn concrete-semiconcrete-abstract instruction for students with math disabilities, Learning Disabilities Research & Practice, 8(2), p.89 - 96

[8] Flores, M. M, (2009), Teaching subtraction with regrouping to students experiencing difficulty in mathematics, Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(3), p.145-152.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số