Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp

Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp

Nguyễn Thị Hằng hangnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh tỉ lệ trẻ em khuyết tật đi học tiểu học đúng tuổi còn thấp hơn nhiều so với trẻ em không khuyết tật, việc đánh giá các kĩ năng tiên quyết của trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học có ý nghĩa quan trọng. Bài báo tập trung phân tích thực trạng các kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của một trường hợp nghiên cứu thông qua Bảng kiểm tra kĩ năng được xây dựng với 7 tiêu chí và 35 kĩ năng. Trẻ thể hiện sự phát triển khác nhau ở mỗi kĩ năng tương ứng với các mức độ đáp ứng việc đi học tiểu học gồm: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng một phần và chưa đáp ứng.
Từ khóa: 
Chuẩn bị học tiểu học
trẻ đa tật
Tham khảo: 

[1] Allman, C. B., Lewis, S. Spungin, A. J, (2014), Essentials: Teaching the Expanded Core Curriculum to Students with Visual Impairments, American Foundation for the Blind Press

[2] Carol, B. A. & Sandra, L. (2015), EEC Essentials: Teaching the Expanded Core Curriculum to Students with Visual Impairments, AFB Press

[3] Code of Federal Regulations, (2006), 34 CFR Parts 300 and 301: Assistance to states for the education of children with disabilities and preschool grants for children with disabilities: Final rule. Retrieved from http://idea.gov/download/finalregulations.pdf

[4] Diane, M. B, Fred, S., Ginevra, R. C., (2020), Teaching Students with Moderate and Severe Disabilities, Second Edition

[5] Horn, E.M. & Kang, J., (2012), Supporting Young Children WithMultiple Disabilities: What Do We Know and What Do We Still Need To Learn? Topics Early Child Special Education.

[6] Mastropieri, M.A. & Scruggs, T.E. (2014), Inclusive Classroom, The: Strategies for Effective Differentiated Instruction (Subscription), 6th Edition.

[7] Mastropieri, M.A. & Scruggs, T.E., (2014), Inclusive Classroom, The: Strategies for Effective Differentiated Instruction (Subscription), 6th Edition

[8] Rosenberg, M. S., Westling D. L., McLeskey, J., (2011), Special Education for Today’s Teachers: An Introduction, Pearson Education.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số