Tiếp cận và công bằng trong giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2011 - 2020

Tiếp cận và công bằng trong giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2011 - 2020

Nguyễn Thị Kim Hoa hoantk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Công bằng trong giáo dục vừa là mục tiêu cần đạt được vừa là tiêu chí quan trọng để phát triển trình độ giáo dục của một quốc gia. Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu, trọng tâm là các báo cáo của Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ban ngành và các tổ chức quốc tế… để mô tả thực trạng tham gia giáo dục của trẻ khuyết tật trong giai đoạn 2011 - 2020, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo tiếp cận và công bằng giáo dục của trẻ khuyết tật trong giai đoạn tiếp theo
Từ khóa: 
trẻ khuyết tật
tiếp cận giáo dục
công bằng giáo dục
Tham khảo: 

[1] Ban chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở trung ương, (2019), Báo cáo Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Báo cáo Quốc gia về giáo dục cho mọi người 2015.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Báo cáo Phân tích ngành Giáo dục (Giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015).

[5] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (2016), Báo cáo 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật

[6] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (2018), Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thực thi công ước Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật (theo hướng dẫn của Liên hiệp quốc).

[7] Luật số: 43/2019/QH14, (14/6/2019), Luật Giáo dục

[8] Luật số: 51/2010/QH12, (17/06/2010), Luật Người khuyết tật

[9] Quyết định 711/QĐ- TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”

[10] Tổng cục Thống kê, (2019), Việt Nam điều tra quốc gia người khuyết tật năm 2016.

[11] UNICEF, (2017), Nghiên cứu thực trạng can thiệp sớm Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[12] Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, (2015), Báo cáo Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2015, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

[13] Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, (2016), Báo cáo Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

[14] Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, (2017), Báo cáo Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

[15] Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, (2018), Báo cáo Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

[16] Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, (2019), Báo cáo Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

[17] Ủy ban quốc gia về người khuyết Viêt Nam, (2020), Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (Đề án 1019)

[18] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục mầm non, Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019

Tạp chí: 

Bài viết cùng số