KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

MỴ GIANG SƠN mygiangson.sgu@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn
Tóm tắt: 
Chất lượng đào tạo thạc sĩ Quản lí giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến luận văn thạc sĩ. Kĩ năng nghiên cứu khoa học ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện luận văn của học viên. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của học viên trong việc thực hiện luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn và các trường đại học khác có điều kiện tương tự, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ Quản lí giáo dục hiện nay.
Từ khóa: 
skill
Scientific research
students
education management
thesis
Tham khảo: 

[1] Mỵ Giang Sơn, (2016), Lựa chọn đề tài và cách tiếp cận nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học Quản lí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 125, tháng 2 năm 2016, tr.27.

[2] Nguyễn Xuân Thức, (2015), 10 năm - một chặng đường có ý nghĩa trong hoạt động đào tạo của Khoa Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành theo Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[4] Phạm Viết Vượng, (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên), (2015), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bài viết cùng số