NGUỒN NHÂN LỰC - YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUỒN NHÂN LỰC - YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG phuongntm@vnu.edu.vn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: 
Việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đối với các trường đại học ở Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần ưu tiên thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Để nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục, các trường đại học cần thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhằm giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo chất lượng trở thành hoạt động tự thân đối với mỗi đơn vị và hướng đến hình thành văn hóa chất lượng, các trường đại học phải có sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các thành viên đối với đơn vị chuyên trách trong toàn trường. Đồng thời, các trường cần chủ động kiểm soát chất lượng của đơn vị, nâng cao năng lực của những cán bộ thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và giảng viên tham gia giảng dạy trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng phát triển.
Từ khóa: 
human resource
system of quality assurance
higher education
Tham khảo: 

[1] Accreditation in the USA: Origins, developments and future prospective, (2009), Chapter 6: New challenges for accreditation.

[2] Improvement and Accountabilty: Navigating Between Scylla and Charybdis: Guide for External Quality Asessment in Higher Edication, A.I Vroeijenstijn, (1995). J. Kingsley Publishers, Education.

[3] Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA) Phiên bản 3.0, (2015), NXB Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA)

[4] Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Asean phiên bản 2.0, (2015), NXB Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA).

[5] Luật Giáo dục đại học, (2012)

[6] Đề án Hệ thống các yếu tố, điều kiện thực hiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo theo yêu cầu chuyển đổi và điều chỉnh các chương trình đào tạo các bậc học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2016).

[7] Quy trình thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, QT.02.ĐBCL, ban hành ngày 1/4/2016.

[8] Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 26/6/2006.

Bài viết cùng số