QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ĐINH XUÂN KHOA khoadx@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh
PHẠM MINH HÙNG minhhungdhv@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Quản trị chất lượng giáo dục là một nội dung quan trọng của quản trị trường đại học. Có làm tốt công tác quản trị chất lượng giáo dục thì trường đại học mới đảm bảo cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục; mới cung ứng được nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lí luận về quản trị chất lượng giáo dục, bài viết đề xuất năm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị chất lượng giáo dục đại học trong xu thế hội nhập quốc tế. Năm giải pháp đó là: 1/ Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết phải quản trị chất lượng giáo dục đại học; 2/Hình thành hệ thống quản trị chất lượng giáo dục trong trường đại học; 3/ Đưa mô hình quản lí chất lượng tổng thể vào quản trị chất lượng ở trường đại học; 4/ Xây dựng hệ thống kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục của trường đại học; 5/ Đảm bảo các điều kiện cho quản trị chất lượng giáo dục ở trường đại học
Từ khóa: 
quality
education quality
quality governance at universities
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Văn Tuấn, (2011), Chất lượng giáo dục đại học - nhìn từ góc độ hội nhập, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Chính (chủ biên), (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Đổi mới quản lí hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2005), Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

[6] Phạm Quang Huân, (2010), Đổi mới quản lí chất lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] John Fielden, (2008), Global Trends in University Governance, World Bank Report.

[8] Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Hữu Huy Nhựt, (2013), Quản trị đại học và mô hình cho trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, Số 8 (18), trang 63-68.

[9] European University Association, (2015), Governance Models (Athena toolkit).

Bài viết cùng số