VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG

VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ ntnha@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: 
Văn hóa ứng xử học đường là một yêu cầu đối với cá nhân trong sự tương tác đa dạng với môi trường học đường để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Với vai trò là lực lượng giáo dục chủ đạo, tổ chức nhà trường với văn hóa ứng xử đặc thù sẽ tạo ra nhiều tác động có ý nghĩa cho con người. Hay nói cách khác, văn hóa ứng xử học đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Bài viết chỉ ra sự tác động của văn hóa ứng xử học đường đối với những yếu tố nêu trên.
Từ khóa: 
Behavior culture
school behavior culture
family
society
Tham khảo: 

[1] https://www.gov.uk/government/publications/ mental-health-and-behaviour-in-schools--2

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 4615665/

[3] Nguyễn Dục Quang, (2016), Xây dựng văn hóa nhà trường, Tài liệu dành cho đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí Giáo dục, Hà Nội.

[4] http://intjsh.com/23525.fulltext

[5] Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên), (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[6] Nguyễn Dục Quang, (2012), Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 18 (78), tr.13-14, tháng 8, năm 2012

Bài viết cùng số