THIẾT KẾ BÀI TẬP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH

THIẾT KẾ BÀI TẬP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH

ĐẶNG THỊ DẠ THỦY dangdathuy@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Huế
Tóm tắt: 
Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra. Vì vậy, sử dụng bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh thái học ở trung học phổ thông là một trong những biện pháp phát triển các năng lực then chốt của học sinh như năng lực tự học, năng lực hợp tác, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12
Từ khóa: 
Design
case-study exercises
Ecology
problem - solving competency
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Trung học, (2014), Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học cấp Trung học phổ thông, Tài liệu tập huấn Chương trình Phát triển Giáo dục trung học, Hà Nội.

[2] . Vũ Trung Tạng, (2004), Bài tập Sinh thái học, NXB Giáo dục.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, Tài liệu hội thảo Chương trình phát triển giáo dục, Đà Nẵng.

[4] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2015), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Rudolf Batliner - John Collum, (2002), Social forestry support programme (SFSP) Teaching Methodology Handbook, Agriculture Publishing House.

[6] Fred L. Snyder - David W. Garton and Maran Brainard, (1990), Zebra Mussels in the Great Lakes: The Invasion and Its Implications, published by the Ohio Sea Grant College Program.

[7] U.S. Geological Survey, (2015), NAS - Nonindigenous Aquatic Species, http://nas.er.usgs.gov/ taxgroup/mollusks/zebramussel/

[8] Cary Institute of Ecosystem Studies, (2016), Hudson River Ecology. http://www.caryinstitute.org/ educators/teaching-materials/changing-hudsonproject/ ecosystems-action-population-community-dy nami-3

[9] Ministry of the Environment, Japan, (2010), Lessons from Minamata Disease and Mercury Management in Japan, Environmental Health and Safety Division, Environmental Health Department, . https://www.env. go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/en_full.pdf

[10] Nation Park Service , Yellowstone National Park.

[11] William J. Ripple - Robert L. Beschta, (2011), Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction, Biological Conservation http://www.cof. orst.edu/leopold/papers/RippleBeschtaYellowstone_ BioConserv.pdf

[12] Vũ Văn Vụ (Tổng chủ biên), (2006), Sinh học 12, Sách giáo khoa, NXB Giáo dục.

Bài viết cùng số