NĂNG LỰC ĐỌC TRONG MÔN NGỮ VĂN BẬC PHỔ THÔNG VÀ CẤP TIỂU HỌC

NĂNG LỰC ĐỌC TRONG MÔN NGỮ VĂN BẬC PHỔ THÔNG VÀ CẤP TIỂU HỌC

NGUYỄN THỊ HẠNH nthanh57@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực đọc và xem là năng lực đặc thù cần phát triển cho học sinh trong môn Ngữ văn theo mục tiêu giáo dục nhằm phát triển năng lực được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015. Bài viết trình bày các vấn đề về năng lực đọc và xem trong môn Ngữ văn bậc phổ thông và cấp Tiểu học. Theo tác giả bài viết, năng lực này bao gồm đọc thông, đọc hiểu. Cần xác định trục phát triển năng lực đọc và xem cho toàn bậc phổ thông để có cơ sở chọn nội dung dạy học phù hợp cho từng cấp, từng lớp
Từ khóa: 
Reading and seeing competencies
axis to develop competency
learning contents
primary level
Tham khảo: 

[1] English Art Curiculum, (ACARA, 2014).

[2] Common core State Standars for English Art, Preparing America’s students for College & Career, 2010.

[3] Phạm Đức Quang, Nguyễn Thị Hạnh và nhiều tác giả, (2013), Chuyên khảo các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông, ... NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội,

[4] Tài liệu tập huấn về khung đánh giá năng lực, (2014) Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Melbourne.

[5] Nguyễn Thị Hạnh, Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thiết năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả đầu ra cho môn học theo định hướng phát triển năng lực, Mã số B2014-37-01 NV, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số