MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NGUYỄN NGỌC HIỀN ngochiendhv@gmail.com Trường Đại học Vinh
NGUYỄN NHƯ AN annn@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Trong xu thế đổi mới quản lí giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa là cần thiết và cấp bách. Bài viết phân tích một số vấn đề về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Dựa trên cơ sở ý tưởng tiếp cận và cấu trúc của các tiêu chuẩn cơ bản, tác giả đề xuất khung và cấu trúc của các tiêu chuẩn cơ bản đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể (bao gồm 5 tiêu chuẩn và 24 tiêu chí) về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: 
Principal
principal standard
general schools
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, ban hành theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Trần Thị Bích Liễu, (2005), Quản lí dựa và nhà trường - Con đường nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số