THUYẾT ĐA TRÍ NĂNG VÀ CÁC NGẦM ĐỊNH CHO GIÁO DỤC

THUYẾT ĐA TRÍ NĂNG VÀ CÁC NGẦM ĐỊNH CHO GIÁO DỤC

LÊ THỊ TUYẾT HẠNH hanhdhv81@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Thuyết Đa trí năng của Howard Gardner đã và đang dành được nhiều sự quan tâm của các nền giáo dục trên toàn thế giới, là một trong những giải pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lí luận của Thuyết Đa trí năng và những thành công trong việc áp dụng nó trên thế giới, bài viết phân tích những yếu tố tiềm năng mà giáo dục Việt Nam có thể áp dụng thành công lí thuyết này
Từ khóa: 
Theory of multiple intelligences
implicit education
Education
Tham khảo: 

[1] Armstrong, T., (1994), Multiple Intelligences in the classroom, Alexandra

[2] Báo Nhân dân, (2013), http://www.nhandan. com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/21684402-bao-dam-muctieu-giao-duc-con-nguoi-viet-nam-phat-trien-toandien.html

[3] Campell, L & B., (1999), Multiple Intelligences and Student achievement, Virginia, USA.

[4] Chen, J.Q, (2009), China’s assimilation of MI theory in Education, Multiple Intelligences around the world, Josseys-Bass. San Francisco

[5] Gardner, H., (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic.

[6] Gardner, H., (2009), Multiple Intelligences around the world, Josseys-Bass. San Francisco

[7] Lê Quang Long, (2011), Thuyết Đa trí tuệ trong lớp học, (Bản dịch) NXB Nhân trí.

[8] Lê Phạm Hoài Hương & Lê Thị Tuyết Hạnh, (2014), Thông minh ngôn ngữ với việc dạy-học từ vựng tiếng Anh, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 6 (224).

[9] Võ Thanh Hà, (2013), Nghiên cứu Thuyết Đa thông minh và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học. Viện Ngôn ngữ học

Bài viết cùng số