PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRẦN THỊ TUYẾT OANH trantuyetoanh@yahoo.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Trong các cơ sở đào tạo giáo viên có trình độ đại học, năng lực dạy học của giảng viên có tác động trực tiếp tới việc hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên. Hệ thống các năng lực dạy học của giảng viên cần được xác định dựa trên những cơ sở khoa học rõ ràng. Thực trạng năng lực dạy học của giảng viên cần được xem xét trên cơ sở yêu cầu của giáo dục và đào tạo trong bối cảnh của xã hội hiện đại. Đó là căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực dạy học cho giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở đào tào tạo giáo viên có trình độ đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở và đào tạo ở nước hiện nay.
Từ khóa: 
competence
Teaching competence
lecturers
university of education
Tham khảo: 

[1] QuebecEducational Reform, (2005), - www .6sw lauriersb.qc.ca.

[2] McLagan, P. A. & Suhadolnik, D. (1989). Models for HRD practice. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.

[3] Певзнер М.Н., Зайченко О.М., Горычева С.Н Педагогическое консультирование: Учеб. пособие. М.: Академия, 2006. С.268.

[4] Махова Ю.В. Использование группового консультирования при формировании дидактической компетентности педагогов // Среднее проф. образование. 2009. №5. С. 46-48

[5] Whetten, D. A. and Cameron, K. S. (1995). Developing Management Skills, 3rd ed., Harper Collins, New York, NY

[6] Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[7] Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường, (2005), Phá triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới (tài liệu hội thảo - tập huấn) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông.

[8] Nghị quyết số 29NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

[9] Lê Đức Ngọc, Giáo dục đại học, phương pháp dạy và học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

[10] Trần Thị Tuyết Oanh, Định hướng phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 80, tháng 5 năm 2012

[11] D. Chelmer, R. Fuller, (1995), Teaching for learning at University, ED.TH Cowan University perth, wester Australia.

[12] Barnett, R., (1992), (eds) Learning to effect. The Society Research into Higher Education & Open University Press.

Bài viết cùng số