XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN nhvan1965@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực là xu thế phát triển chương trình trên thế giới hiện nay và cũng là một trong những quan điểm tiếp cận phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam. Bài viết mô tả một số năng lực cần hướng đến trong việc phát triển chương trình môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, đó là năng lực sáng tạo, năng lực thẩm mĩ theo các bước: xác định quan niệm về năng lực, các thành tố cấu trúc và phác thảo đường phát triển của từng năng lực. Theo tác giả, để việc dạy và học Ngữ văn ở trường phổ thông có hiệu quả, cần xác định những nhiệm vụ học tập cụ thể tương ứng với mỗi mức độ năng lực theo từng lớp; đồng thời xây dựng các tiêu chí chất lượng và đánh giá được các biểu hiện năng lực. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để chuẩn hóa trong việc xác định quan niệm, cấu trúc và đường phát triển các năng lực trong quá trình xây dựng, triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn thời gian tới.
Từ khóa: 
Structure
development path of competence
Vietnamese language subject
secondary schools
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

[2] Nguyễn Thị Lan Phương, (2015), Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Nguyễn Thị Lan Phương, (2016), Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Đỗ Ngọc Thống, (2011), Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Hoàng Thị Hòa Bình, (2015), Dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] . Wikipedia tiếng Việt.

Bài viết cùng số