STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH SKILL IN MANAGEMENT EDUCATION MAJOR IN IMPLEMENTING MASTER THESIS AT SAIGON UNIVERSITY

STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH SKILL IN MANAGEMENT EDUCATION MAJOR IN IMPLEMENTING MASTER THESIS AT SAIGON UNIVERSITY

MY GIANG SON mygiangson.sgu@gmail.com Saigon University
Summary: 
Training quality of Master of Education Management depends on many factors, including master thesis. Scientific research skill directly affects the performance of theses. The article presented research findings on status of students’ scientific research skill in the implementation of master thesis in Management Education major at Saigon University, then proposed measures to improve students’ research skill in Management Education major at Saigon University and other universities with similar conditions, contributed to improving training quality for master degree of Education Management today
Keywords: 
skill
Scientific research
students
education management
thesis
Refers: 

[1] Mỵ Giang Sơn, (2016), Lựa chọn đề tài và cách tiếp cận nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học Quản lí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 125, tháng 2 năm 2016, tr.27.

[2] Nguyễn Xuân Thức, (2015), 10 năm - một chặng đường có ý nghĩa trong hoạt động đào tạo của Khoa Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành theo Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[4] Phạm Viết Vượng, (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên), (2015), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Articles in Issue