ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH DONALD KIRKPATRICK

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH DONALD KIRKPATRICK

CAO DANH CHÍNH caochinhktv@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh
Tóm tắt: 
Để khẳng định giá trị của một khóa đào tạo, chúng ta cần xem xét ở nhiều phương diện khác nhau như hiệu quả, hiệu suất, tính kinh tế và sự phù hợp của nó. Tuy nhiên, hiệu quả đào tạo luôn là tiêu chí quan trọng nhất để khẳng định giá trị thực sự của khóa đào tạo. Mô hình đánh giá 4 cấp độ của Donald Kirkpatrick sẽ góp phần cung cấp những thông tin, dữ liệu hữu ích, đánh giá hiệu quả, đồng thời là cơ sở để xem xét các phương diện khác của khóa đào tạo. Bài viết trình bày các nguyên tắc, phương diện và các cấp độ đánh giá khóa đào tạo theo mô hình Donald Kirkpatrick, bao gồm: Phản ứng, kết quả học tập, hành vi và kết quả.
Từ khóa: 
Evaluatio
effectiveness
training course
Donald Kirkpatrick’s model
Tham khảo: 

[1] Kirkpatrick, D.L. - Kirkpatrick, J.D, (2007), Implementing the Four Levels, Berrett-Koehler Publishers.

[2] Kirkpatrick, D.L. - Kirkpatrick, J.D, (1994), Evaluating Training Programs, Berrett-Koehler Publishers.

[3] Kirkpatrick, D.L. - Kirkpatrick, J.D, (2005), Transferring Learning to Behavior, Berrett-Koehler Publishers.

[4] Watkins, R. - Leigh, D. - Foshay, R. - Kaufman, R. (1998), Kirkpatrick Plus: Evaluation and Continuous Improvement with a Community Focus Educational Technology Research & Development, 46(4), pp. 90-96.

[5] Crystal A. Wilkinson, (2013), Competency Assessment Tools for Registered Nurses: An Integrative Review The Journal of Continuing Education in Nursing, (Vol. 44, Issue 1), pp. 31-37.

Bài viết cùng số