GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TRẦN THỊ PHƯƠNG NAM tranthiphuongnam@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Ở một số nước, việc đưa nội dung giáo dục tài chính vào trong chương trình nhà trường được coi là một trong những cách hiệu quả và công bằng nhất để có thể tiếp cận tới toàn bộ các thế hệ trong tương lai. Bài viết trình bày khái quát về chiến lược giáo dục tài chính và giáo dục tài chính trong trường phổ thông ở Malaysia, có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo dục tài chính trong nhà trường tại Việt Nam. Theo tác giả, Việt Nam nên tập trung nhiều hơn vào giảng dạy kiến thức, nâng cao hiểu biết về tài chính cho học sinh phổ thông, giảm lượng thông tin về ngân hàng hơn so với giáo dục tài chính của Malaysia.
Từ khóa: 
Financial education
Curriculum
general education
Malaysia
Vietnam
Tham khảo: 

[1] Trang web của Bộ Giáo dục Malaysia: http://www. moe.gov.my

[2] Chiến lược Phát triển Giáo dục 2012-2025 của Malaysia, (2012).

[3] Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược của Malaysia các năm: 2013, 2014, 2015.

[4] Báo cáo của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam khảo sát về Giáo dục Tài chính tại Malaysia (10/2016).

Bài viết cùng số