ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH PHỔ THÔNG: XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH PHỔ THÔNG: XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN ĐỨC MINH ducminhvision@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Đánh giá giáo dục là quá trình thu thập, phân tích và lí giải các thông tin một cách có hệ thống để mô tả thực trạng, đối chiếu với mục tiêu giáo dục phổ thông. Qua đó, đưa ra nhận xét, kết luận, đề xuất các khuyến nghị làm cơ sở cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lí giáo dục và những thành phần liên đới khác có những quyết sách hoặc điều chỉnh các hoạt động tiếp theo nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc đổi mới giáo dục có hiệu quả, những giải pháp đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục cần thực hiện đồng bộ như: 1) Xây dựng các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục về mức độ hoàn thành nhiện vụ học tập và rèn luyện phẩm chất, năng lực của học sinh phổ thông; 2) Xây dựng các trung tâm đánh giá kết quả giáo dục học sinh phổ thông độc lập; 3) Bảo đảm phương tiện hiện đại cho đánh giá kết quả giáo dục của học sinh phổ thông. Bên cạnh đó, cần có thêm những giải pháp khác hỗ trợ như: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy; Nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện và rèn luyện để đánh giá kết quả giáo dục học sinh phổ thông cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên; Tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đổi mới đánh giá kết quả giáo dục của học sinh phổ thông... để góp phần thực hiện được mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: 
Assessment of educational outcomes
students
Solution
trend
Tham khảo: 

[1] Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

[2] Esther Sui-chu HO, (2013), Student Learning Assessment, Asia-Pacific Education System Review Series No. 5, UNESCO.

[3] OECD, Evaluation and Assessment Framework for Improving School Outcomes - Common Policy Challenges.

[4] Peter Hill, (2013), Examination Systems, AsiaPacific Secondary Education System Review Series No. 1, UNESCO.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT Quy định về Đánh giá học sinh tiểu học.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 58/2011/ TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 4669/ BGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới.

Bài viết cùng số