XÂY DỰNG KHUNG TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC CHO BẬC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

XÂY DỰNG KHUNG TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC CHO BẬC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

BÙI THỊ THU HƯƠNG buithuhuong1973@gmail.com Học viện Quản lí Giáo dục
NGUYỄN THU HÀ mon_vh@yahoo.com Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: 
Xác định đúng những năng lực cần thiết và đào tạo người học có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc được xem là căn cứ chính để các cơ sở giáo dục, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học thiết kế chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học những năng lực cần thiết, giúp họ có thể đối diện với những thử thách sau khi ra trường cũng như thích ứng tốt với những thay đổi trong tương lai. Ngoài ra, khung tiêu chuẩn năng lực cũng giúp người học hình dung tốt hơn những năng lực họ cần phải có trong quá trình học và có định hướng tốt hơn trong việc rèn luyện những năng lực cần thiết này. Trên cơ sở nền tảng của những nghiên cứu trên thế giới, nhóm tác giả đề xuất 9 tiêu chuẩn năng lực chung và 36 tiêu chuẩn năng lực cụ thể cần thiết cho bậc đào tạo cử nhân. Khung tiêu chuẩn này mô tả mức chuẩn của từng năng lực người học cần đạt được đến thời điểm tốt nghiệp đại học.
Từ khóa: 
development
framework of competence standard
bachelor level
Tham khảo: 

[1] Bowden - J. & Marton, F., (1998), The university of learning: Beyond quality and competence in higher education. London: Kogan Page

[2] UNESCO, (2011), ICT Competency framework for teachers, Paris.

[3] Barton. E. P., (2009), National education standards, Getting beneath the surface, ETS. Princeton, NJ. www.ets.org/research/pic

[4] Borja - R.R., (2006), Work Skills of Graduates Seen Lacking, Education Week, 26, 9, 10.

[5] Baron - J., (2000), Thinking and Deciding, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bài viết cùng số