PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU VÀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ GÓC NHÌN LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU VÀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ GÓC NHÌN LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VŨ LAN HƯƠNG lanhuong04at@gmail.com Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Trong tiến trình cải cách, giáo viên, cán bộ quản lí trường học luôn được xem là hạt nhân trong quá trình đổi mới. Vì thế, việc nghiên cứu, trao đổi về phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông từ góc nhìn lí luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoạch định chính sách giáo dục và đào tạo. Bài viết đề cập đến việc phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông từ góc nhìn thực tiễn tại Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: 
program development
materials
training organization
management staff
general education
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Đức Chính (chủ biên) - Vũ Lan Hương, (2015), Phát triển chương trình giáo dục, NXB Giáo dục.

[2] Trần Khánh Đức, (2015), Năng lực và tư duy sáng tạo trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Vũ Lan Hương, Đào tạo theo tiếp cận năng lực trong xu thế phát triển, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 95, tháng 8, năm 2013

Bài viết cùng số