DEVELOPING PROGRAM, MATERIALS AND TRAINING ORGANIZATION FOR GENERAL MANAGEMENT STAFF FROM THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES

DEVELOPING PROGRAM, MATERIALS AND TRAINING ORGANIZATION FOR GENERAL MANAGEMENT STAFF FROM THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES

VU LAN HUONG lanhuong04at@gmail.com Hochiminh Institute of Education Management
Summary: 
In the reform process, teachers and management staff are always seen as nuclear factors. Therefore, research and discussion related to developing programs, training materials, training teachers and management staff at general education level from theoretical and practical perspectives played significant role, contributed to planing the educational and training policy. The article refers to managers’ program development and training materials in order to meet requirements of professional standard and organize training course from practical perspective at Hochiminh Institute of Education Management.
Keywords: 
program development
materials
training organization
management staff
general education
Refers: 

[1] Nguyễn Đức Chính (chủ biên) - Vũ Lan Hương, (2015), Phát triển chương trình giáo dục, NXB Giáo dục.

[2] Trần Khánh Đức, (2015), Năng lực và tư duy sáng tạo trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Vũ Lan Hương, Đào tạo theo tiếp cận năng lực trong xu thế phát triển, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 95, tháng 8, năm 2013

Articles in Issue