GOVERNING HIGHER EDUCATION QUALITY IN TREND OF INTERNATIONAL INTEGRATION

GOVERNING HIGHER EDUCATION QUALITY IN TREND OF INTERNATIONAL INTEGRATION

DINH XUNA KHOA khoadx@vinhuni.edu.vn Vinh University
PHAM MANH HUNG minhhungdhv@gmail.com Vinh University
Summary: 
Governing education quality is an important part of university governance. Good university governance and education quality will ensure improvement and enhancement of education quality; provide human resources to meet the requirements of the labor market in the country, the region and international scope. Basing on the clarification of the theoretical issues in terms of education quality goevernance, the article proposed five measures to improve the effectiveness of quality governance at higher education levl in the international integration trend. These five solutions were: 1/ Raise awareness of the management staff and lecturers about the need for quality governance at higher education institutions; 2/ Develop quality governance system at higher education institutions; 3/ Include TQM model into quality governance at higher education institutions; 4/ Develop inspection system, quality assessment of universities; 5/ Ensure conditions for quality governance at universities
Keywords: 
quality
education quality
quality governance at universities
Refers: 

[1] Nguyễn Văn Tuấn, (2011), Chất lượng giáo dục đại học - nhìn từ góc độ hội nhập, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Chính (chủ biên), (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Đổi mới quản lí hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2005), Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

[6] Phạm Quang Huân, (2010), Đổi mới quản lí chất lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] John Fielden, (2008), Global Trends in University Governance, World Bank Report.

[8] Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Hữu Huy Nhựt, (2013), Quản trị đại học và mô hình cho trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, Số 8 (18), trang 63-68.

[9] European University Association, (2015), Governance Models (Athena toolkit).

Articles in Issue