SYSTEM OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT VIETNAMESE UNIVERSITIES

SYSTEM OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT VIETNAMESE UNIVERSITIES

NGUYEN THI MINH PHUONG phuongntm@vnu.edu.vn VNU University of Economics and Business
Summary: 
Developing system of internal quality assurance at Vietnamese universities is extremely important and needs to be prioritized in current context. To enhance and improve quality of education, system of internal quality assurance needs to be established to monitor and evaluate the implementation of activities at universities. However, to get quality assurance become self-active and form quality culture at these institutions, there should have the coordination, information sharing among members of the in charge-units at universities. At the same time, these universities need to actively control their quality, improve staff competence to implement quality assurance and lecturers involved in teaching in the current context of higher education.
Keywords: 
human resource
system of quality assurance
higher education
Refers: 

[1] Accreditation in the USA: Origins, developments and future prospective, (2009), Chapter 6: New challenges for accreditation.

[2] Improvement and Accountabilty: Navigating Between Scylla and Charybdis: Guide for External Quality Asessment in Higher Edication, A.I Vroeijenstijn, (1995). J. Kingsley Publishers, Education.

[3] Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA) Phiên bản 3.0, (2015), NXB Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA)

[4] Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Asean phiên bản 2.0, (2015), NXB Mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA).

[5] Luật Giáo dục đại học, (2012)

[6] Đề án Hệ thống các yếu tố, điều kiện thực hiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo theo yêu cầu chuyển đổi và điều chỉnh các chương trình đào tạo các bậc học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2016).

[7] Quy trình thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, QT.02.ĐBCL, ban hành ngày 1/4/2016.

[8] Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 26/6/2006.

Articles in Issue