ISSUES OF GENERAL PRINCIPAL STANDARD TO MEET REQUIREMENTS OF EDUCATION REFORM IN THE CURRENT PERIOD

ISSUES OF GENERAL PRINCIPAL STANDARD TO MEET REQUIREMENTS OF EDUCATION REFORM IN THE CURRENT PERIOD

NGUYEN NGOC HIEN ngochiendhv@gmail.com Vinh University
NGUYEN NHU AN annn@vinhuni.edu.vn Vinh University
Summary: 
In the context of renewing education management towards decentralization, leadership sharing among educational institutions, developing management staff towards standardization was urgent and necessary. The article analyzed issues of general principal standard to meet requirements of education reform in the current period. Basing on approach and structure of the basic criteria, the author proposed framework and structure of basic standards and provided specific ones (including 5 standards and 24 criteria) in terms of principal standard at general schools so as to meet requirements of education reform in the current period.
Keywords: 
Principal
principal standard
general schools
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, ban hành theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Trần Thị Bích Liễu, (2005), Quản lí dựa và nhà trường - Con đường nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue