Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang theo chuẩn nghề nghiệp

Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang theo chuẩn nghề nghiệp

Nguyễn Bách Thắng nbthang@agu.edu.vn Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 18 Ung Văn Thiêm, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết nghiên cứu về thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp. Từ kết quả của nghiên cứu sẽ cho các cấp lãnh đạo thấy được thực trạng về đội ngũ giáo viên tại các trường mầm non và thực trạng công tác quản lí bồi dưỡng hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non tại huyện Tri Tôn. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: 
current situation
fostering
fostering activities
preschool teachers
professional standards
Tri Ton district.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí giáo viên mầm non, NXB Giáo dục Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí giáo viên mầm non, NXB GD Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư 26/2018/TTBGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

[4] Nguyễn Bách Thắng, (2018), Quản lí nhà nước về giáo dục trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, NXB Hà Nội.

Bài viết cùng số