Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên mầm non và phổ thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên mầm non và phổ thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Trương Đình Hoàng hoang_td@qtttc.edu.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Km 3, quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí trường mầm non, phổ thông là yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ. Nâng cao năng lực quản lí, quản trị cho cán bộ quản lí trong các trường học, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường...”, đội ngũ cán bộ quản lí trường mầm non, phổ thông cần nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng năng lực quản lí, quản trị nhà trường, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, từng bước tiến tới tự chủ tự chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục trước xã hội.
Từ khóa: 
Training content
Training program
educational administrators
preschool teachers
general school teachers
Quang Tri Teacher Training College.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Chí Dương, (2020), Một số vấn đề về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục.

[2] Trần Thị Bích Liễu, Đổi mới công tác đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục - Một giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lí giáo dục ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Phùng Đình Mẫn, (2019), Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo dục

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Quyết định số 382/ QĐ-BGDĐT ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

[5] Mai Hoàng Sang, (2019), Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Giáo dục

[6] Lê Khánh Tuấn, (2020), Thực trạng và một số giải pháp phát triển kĩ năng quản lí của cán bộ quản lí trường học, Tạp chí Giáo dục.

[7] Nguyễn Xuân Hòa, (2019), Phát triển năng lực cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục

[8] Thái Văn Thành, (2019), Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục.

[9] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

[10] Chính phủ, (2019), Luật Giáo dục.

Bài viết cùng số