Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đến giáo dục đại học Việt Nam

Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đến giáo dục đại học Việt Nam

Đinh Văn Thái thaidv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Đức Ca * cand@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong những năm gần đây, chúng ta đang ngày càng thấy rõ những ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến đời sống xã hội, đặc biệt là đối với văn hóa, giáo dục. Nếu nói tri thức là một yếu tố cơ bản của toàn cầu hóa thì ngược lại toàn cầu hóa cũng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phổ biến tri thức. Trong một thời đại như hiện nay, lĩnh vực giáo dục đại học cũng đang diễn ra quá trình toàn cầu hóa. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ xem xét một số vấn đề: Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến giáo dục đại học hòa nhập với xã hội của các trường đại học; Toàn cầu hóa với đa văn hóa trong giáo dục đại học; Toàn cầu hóa với sự phát triển bền vững trong giáo dục đại học.
Từ khóa: 
higher education
globalization.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội Việt Nam, (14/6/2019), Luật số 43/2019/ QH14 Luật Giáo dục, Hà Nội.

[2] Quốc hội Việt Nam, (19/11/2018), Luật số 34/2018/ QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Hà Nội.

[3] Bremer, Darlene, (2006), Wanted: Global Workers, International Educator, May-June

[4] Taylor, J. - De Lourdes Machado, M, (2006), Higher educationleadership and management: From conflict to interdependencethrough strategic planning, Tertiary Education and Management 2,p.137-160

[5] Whittington, R, (2001), What is Strategy - and Does It Matter? 2nd edn, London: Thompson Learning.

[6] Chang, China Tejavanija, (2006), Regional Cooperation: Key Strategy for Internationalization Development 12th Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference at Nanyang Technological University, Singapore.

[7] Friedman, Thomas L, (2005), The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York, NY: Farrar, Straus and Giroux

[8] Taylor, J. and Miroiu, A, (2002), Policy Making, Strategic Planning andManagement of Higher Education, Bucharest: European Centre forHigher Education.

Bài viết cùng số