Những yếu tố tác động đến vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay

Những yếu tố tác động đến vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay

Trần Mậu Chung chunglq76@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học làm gia tăng các giá trị tương tác giữa các yếu tố của quá trình dạy học, khắc phục được tính thụ động, xuôi chiều, nâng cao tính tích cực nhận thức, chủ động sáng tạo, tạo hứng thú học tập cho người học, khuyến khích lao động sáng tạo của giảng viên. Bài viết phân tích, luận giải làm rõ nội hàm quan niệm vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội; Những yếu tố tác động đến việc vận dụng quan điểm dạy học này vào thực tiễn dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay
Từ khóa: 
Interactive pedagogical perspective
the application of the interactive pedagogical perspective
affecting factors
military officer school
humanities and social sciences.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết hội nghị lần thứ lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Jean-Marc Denommé - Madelenie Roy, (2000), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[3] Jean - Marc Denommé et Madeleine Roy, (2009), Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[4] Trần Mạnh Tường (Chủ biên), (2008), Từ điển Anh Việt, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[5] Đảng Bộ Quân đội, (2007), Nghị quyết số 86 - NQ/ ĐUQSTW ngày 29 tháng 3 năm 2007 về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[6] Phan Thị Hồng Vinh và các cộng sự, (2018), Giáo dục học - tập 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 2, NXB Hồng Đức.

Bài viết cùng số