Quan điểm, tư duy, hành động của người thầy trong chín bộ ba

Quan điểm, tư duy, hành động của người thầy trong chín bộ ba

Đặng Quốc Bảo sockpul@gmail.com Viện Trí Việt Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Minh Giản * phamminhgian2004@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm tttntam@dthu.edu.vn rường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Hồ Minh Quang hmquang@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta ở giai đoạn hiện nay. Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công nhiệm vụ này chính là vai trò của người thầy. Người thầy trong mọi thời đại đều luôn phải đảm bảo trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Có như vậy, mới có thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Bài viết, giới thiệu quan điểm, tư duy và hành động người thầy cần có trong giai đoạn hiện nay thông qua chín bộ ba.
Từ khóa: 
Perspective
Thinking
action
educational innovation.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Phạm Minh Giản - Đặng Quốc Bảo, (2021), Người thầy - Người cán bộ quản lí giáo dục và những tấm gương sáng, Người thầy trong dòng chảy giáo dục Việt, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

[3] Quốc hội, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[4] Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, (2016), Hệ Giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của Hệ thống giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Bài viết cùng số