Biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Văn Mới Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Số 196, Đường Pasueur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việ
Tóm tắt: 
Công tác quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có vai trò quan trọng, góp phần cho mục tiêu đảm bảo chất lượng chung tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Thông qua xem xét thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại nhà trường theo mô hình CIPO. Bài báo đã đề xuất 03 nhóm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động đảm bảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.Tác giả khảo sát 62 cán bộ quản lí, giảng viên, kết quả cho thấy các biện pháp đều được đánh giá có tính cấp thiết và tính khả thi cao.
Từ khóa: 
measures
quality assurance management
training programs
master’s degree.
Tham khảo: 

[1] Lê Chi Lan - Đỗ Đình Thái, (2020), Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường, (01/01/1994), Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 8402:1999 về Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng - Thuật ngữ và định nghĩa

[3] Phạm Minh Mục, (10/2017), Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Quản lí Giáo dục, tr.27-33

[4] Trần Xuân Bách - Võ Lê Hoàng Quyên, (5/2020), Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Đà Nẵng - từ thực tiễn đến kinh nghiệm và khuyến nghị, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.289 - 294.

[5] Nguyễn Thị Hiền, (2020), Một số định hướng phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 474, tr.16-21.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/5/2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Ban hành theo Quyết định số 15/2014/ TT-BGDĐT.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/5/2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Ban hành theo Quyết định số 15/2014/ TT-BGDĐT.

[8] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Lê Thị Mai Phương, (2009), Giáo trình khoa học quản lí giáo dục, NXB Giáo dục.

Bài viết cùng số