Xây dựng khung năng lực của chuyên viên ở vị trí việc làm tổ chức, cán bộ trường đại học công lập

Xây dựng khung năng lực của chuyên viên ở vị trí việc làm tổ chức, cán bộ trường đại học công lập

Nguyễn Thị Xuân Lộc ntxuanlocdhv@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển đội ngũ chuyên viên ở vị trí việc làm nói chung và vị trí việc làm tổ chức, cán bộ đang là vấn đề có tính thời sự ở các trường đại học trong bối cảnh hiện nay. Đề xuất khung năng lực của chuyên viên ở vị trí việc làm tổ chức, cán bộ các trường đại học công lập gồm: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghề nghiệp; Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ; Năng lực tham mưu, tư vấn; Năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc; năng lực giao tiếp, kĩ năng mềm; Năng lực tự hoàn thiện bản thân và phát triển nghề nghiệp; Các năng lực bổ trợ đáp ứng yêu cầu công việc góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục mà các Nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra cho ngành Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: 
Expert
organization
personnel
job position
Approach
Competency framework
pubic universities.
Tham khảo: 

[1] Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học.

[2] Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[3] Viện Ngôn ngữ, (2003), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, tr.187.

[4] Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014.

[5] Luật Viên chức năm 2010.

[6] Luật Cán bộ, Công chức năm 2008

[7] Nghị định 41/2012, Khoản 2 Điều 2.

[8] Nghị định 36/2013, Khoản 3 Điều 3

[9] Từ điển Bách khoa toàn thư

[10] Luật Giáo dục Đại học năm 2012

[11] Hoàng Phê (chủ biên), (2008), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[12] Luật Viên chức năm 2010, Khoản 5, Điều 11.

[13] Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH vùng và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên

[14] Thông tư số 11/2914/TT-BNV quy định Chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Chính phủ (2010) Luật Viên chức.

[15] Lê Đình Sơn, (2016), Phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ trong trường đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 133.

[16] Nguyễn Minh, (2015), Cán bộ tổ chức từ góc nhìn nhà báo, Tạp chí Xây dựng Đảng

[17] Văn phòng Trung ương Đảng, (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hà Nội, tr. 62.

[18] Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Luật Viên chức năm 2019, Quốc hội (2019) Luật Viên chức, Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Bài viết cùng số