Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo ngành Kĩ thuật quân sự trong quân đội hiện nay

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo ngành Kĩ thuật quân sự trong quân đội hiện nay

Vương Thị Như Quỳnh * vuongquynh151@gmail.com Trường Đại học Mỏ Địa chất Số 18, Phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Đào Thị Thu Vân daothithuvan78@gmail.com Trường Đại học Mỏ Địa chất Số 18, Phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo ngành Kĩ thuật quân sự trong quân đội là một đòi hỏi khách quan trong kỉ nguyên “số hóa” nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nhà trường. Bài viết đề cập đến kết quả và một số biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy
Từ khóa: 
Application
Information technology
simulation technology
teaching
military technical.
Tham khảo: 

[1] Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, (2009), Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng.

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện đại hội đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Phan Văn Tỵ (chủ nhiệm), (2013), Ứng dụng bài giảng điện tử trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở Học viện Chính trị hiện nay, Đề tài khoa học cấp Học viện, Hà Nội

[5] Nguyễn Quang Bắc - Nguyễn Hữu Tuấn, (2008), Công nghệ thông tin và cuộc cách mạng trong quân sự, Chuyên đề Viện Công nghệ thông tin/Trung tâm Khoa học kĩ thuật - Công nghệ quân sự.

[6] Ngô Trọng Cường, (2012), Ứng dụng công nghệ mô phỏng vào giảng dạy trong các nhà trường quân đội, Tạp chí Nhà trường, số 327, tr.24-28.

Bài viết cùng số