Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Lê Bình Phương lbphuong703@gmail.com Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3/2, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Phạm Phương Tâm * pptam@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3/2, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong thời gian qua, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từng bước được quan tâm và phát triển về đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu đặt ra về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trong khi đây là một yêu cầu thiết thực và quan trọng trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là cơ sở phát triển đội ngũ nhằm đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lí về cơ cấu, có phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: 
Teacher staff development
secondary schools
Cai Be district
Tien Giang province.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Văn Giàu, (2019), Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở ở huyện Mĩ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Hà Nội.

[2] Phạm Phương Tâm - Lê Bình Phương, (2021), Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phạm Minh Giản, (2013), Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội

[5] Quốc hội, (2019), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số: 43/2019/QH14), Hà Nội

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 32/2020/ TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội.

[7] Nguyễn Đình Bắc, (2018), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội.

Bài viết cùng số