Nâng cao hiệu quả quản trị việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục mầm non

Nâng cao hiệu quả quản trị việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Thu Hà * thuha.nguyen148@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Tố Oanh lieugiai50@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản trị xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng các yêu cầu về an toàn, lành mạnh, thân thiện gồm: Quản trị xây dựng cơ sở vật chất, quản trị môi trường tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện; Xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non; Kết nối giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng trong
Từ khóa: 
Educational environment
safe
healthy
friendly
management
early childhood education.
Tham khảo: 

[1] Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

[2] Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

[3] Luật Trẻ em 102/2016/QH13.

Bài viết cùng số