CURRENT SITUATION OF PROFESSIONAL TRAINING FOR PRESCHOOL TEACHERS IN TRI TON DISTRICT OF AN GIANG PROVINCE BASED ON PROFESSIONAL STANDARDS

CURRENT SITUATION OF PROFESSIONAL TRAINING FOR PRESCHOOL TEACHERS IN TRI TON DISTRICT OF AN GIANG PROVINCE BASED ON PROFESSIONAL STANDARDS

Nguyen Bach Thang nbthang@agu.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Summary: 
The article investigates the current situation of training preschool teachers based on professional standards. The results of the study will provide leaders at all levels the reality of the teaching staff at preschools as well as the management of training activities to improve the professional quality of preschool teachers in Tri Ton district. On such basis, the author proposes a number of measures to foster and improve the professional quality of teachers in order to meet the current requirements of educational innovation.
Keywords: 
current situation
fostering
fostering activities
preschool teachers
professional standards
Tri Ton district.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí giáo viên mầm non, NXB Giáo dục Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí giáo viên mầm non, NXB GD Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư 26/2018/TTBGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

[4] Nguyễn Bách Thắng, (2018), Quản lí nhà nước về giáo dục trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, NXB Hà Nội.

Articles in Issue