Đổi mới quản trị trường tiểu học trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đổi mới quản trị trường tiểu học trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nguyễn Thị Minh Nguyệt nguyetntm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay đang theo hướng đảm bảo chất lượng, trường học tự chủ và quản lí thay đổi. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản. Theo yêu cầu mới, quản trị nhà trường có những thay đổi đòi hỏi hiệu trưởng phải trang bị những năng lực mới để đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục. Thực tế cho thấy, trong quá trình triển khai Chương trình mới, công tác quản trị tại các trường tiểu học đã tập trung theo hướng đổi mới nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Bài viết phân tích các khái niệm liên quan đến quản trị và quản trị nhà trường, đặc điểm của quản trị trường tiểu học, những điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp Tiểu học và những yêu cầu đặt ra với quản trị trường tiểu học. Nghiên cứu đưa ra một số nội dung đổi mới công tác quản trị trường tiểu học đáp ứng việc triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới.
Từ khóa: 
Governance
primary school administration
Innovation
general education program.
Tham khảo: 

[1] Đặng Xuân Hải, (2019), Mô hình quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Lê Văn Hồng, (1995), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 14/2018/ TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

[4] Đặng Xuân Hải - Nguyễn Vinh Hiển - Trần Xuân Bách, (2020), Sổ tay quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh, NXB Thông tin và Truyền thông.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 28/2020/ TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Chương trình tổng thể Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chương trình ETEP - Học viện Quản lí Giáo dục, (2020), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, Nội dung 2. Yêu cầu và nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học.

Bài viết cùng số