Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hiếu hieusgd@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Số 66 - 68 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới ở Việt Nam đặt ra yêu cầu phải đổi mới hoạt động dạy học và quản lí hoạt động này theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở. Bài viết đề xuất bốn biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chức năng. Các biện pháp đề xuất được dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn mang tính đặc thù của địa phương. Khi triển khai vận dụng, chủ thể quản lí phải luôn đặt mối quan hệ giữa các biện pháp qua lại, ảnh hưởng và bổ sung cho nhau. Kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa phương trong quản lí hoạt động này ở các trường trung học cơ sở trong cả nước.
Từ khóa: 
measures
management
quality
competence
secondary school.
Tham khảo: 

[1] Trần Trung Dũng, (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 118, tr. 35-36

[2] Lê Thị Thu Hà, (2017), Biện pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Điện Biện Phủ, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 4, tr. 86-90.

[3] Võ Văn Luyến, (2020), Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng Tây Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội

[4] Dương Trần Bình, (2016), Quản lí hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Nguyễn Anh Ngọc, (2019), Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 457, tr. 6-11;5

[6] Phạm Thị Thùy Trang, (4/2019), Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr. 46-51; 78.

[7] Phạm Thị Quỳnh Như, (2017), Biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực, Tạp chí Giáo dục, số 404, tr. 9-11; 46.

[8] Nguyễn Văn Hiếu, (10/2021), Một số vấn đề lí luận về quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.49-55.

[9] Nguyễn Văn Hiếu, (2021), Thực trạng quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 516, tr.37-42.

Bài viết cùng số