PROPOSING MEASURES OF TEACHING MANAGEMENT TOWARDS QUALITY AND COMPETENCE DEVELOPMENT FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY

PROPOSING MEASURES OF TEACHING MANAGEMENT TOWARDS QUALITY AND COMPETENCE DEVELOPMENT FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY

Nguyen Van Hieu hieusgd@gmail.com Ho Chi Minh City Department of Education 66 - 68 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Approaching the development of students’ quality and competence in developing curriculum and textbooks in Vietnam poses a requirement to innovate teaching and management activities towards quality and competence development for students in secondary schools. The article proposes four groups of teaching management measures in the direction of developing quality and competence for secondary school students in Ho Chi Minh City based on a functional approach. The proposed measures are based on theory and practice with specific characteristics of the locality. When implementing the application, the managers must always put the relationship among the groups of measures in the reciprocal relationship, affecting and complementing each other. Research results can be applied flexibly in accordance with the specific characteristics of each locality in managing this activity in secondary schools all over the country
Keywords: 
measures
management
quality
competence
secondary school.
Refers: 

[1] Trần Trung Dũng, (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 118, tr. 35-36

[2] Lê Thị Thu Hà, (2017), Biện pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Điện Biện Phủ, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 4, tr. 86-90.

[3] Võ Văn Luyến, (2020), Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng Tây Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội

[4] Dương Trần Bình, (2016), Quản lí hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Nguyễn Anh Ngọc, (2019), Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 457, tr. 6-11;5

[6] Phạm Thị Thùy Trang, (4/2019), Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr. 46-51; 78.

[7] Phạm Thị Quỳnh Như, (2017), Biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực, Tạp chí Giáo dục, số 404, tr. 9-11; 46.

[8] Nguyễn Văn Hiếu, (10/2021), Một số vấn đề lí luận về quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.49-55.

[9] Nguyễn Văn Hiếu, (2021), Thực trạng quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 516, tr.37-42.

Articles in Issue