BUILDING A COMPETENCY FRAMEWORK FOR THE EXPERT STAFF IN POSITIONS OF PERSONNEL ORGANIZATION AT PUBLIC UNIVERSITIES

BUILDING A COMPETENCY FRAMEWORK FOR THE EXPERT STAFF IN POSITIONS OF PERSONNEL ORGANIZATION AT PUBLIC UNIVERSITIES

Nguyen Thi Xuan Loc ntxuanlocdhv@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
Developing the expert staff towards occupation approach in general and personnel position in particular is an issue of current interest in universities. Proposing the competency framework of specialists based on working position of the personnel organization department at public universities including: Political qualities and professional ethics; Professional capacity in terms of personnel organization; Consulting and counseling competence; Ability to plan and organize work; Communication and soft skills; Capacity for self-improvement and professional development; Additional competencies to meet job requirements, contributing to the educational innovation
Keywords: 
Expert
organization
personnel
job position
Approach
Competency framework
pubic universities.
Refers: 

[1] Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học.

[2] Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[3] Viện Ngôn ngữ, (2003), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, tr.187.

[4] Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014.

[5] Luật Viên chức năm 2010.

[6] Luật Cán bộ, Công chức năm 2008

[7] Nghị định 41/2012, Khoản 2 Điều 2.

[8] Nghị định 36/2013, Khoản 3 Điều 3

[9] Từ điển Bách khoa toàn thư

[10] Luật Giáo dục Đại học năm 2012

[11] Hoàng Phê (chủ biên), (2008), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[12] Luật Viên chức năm 2010, Khoản 5, Điều 11.

[13] Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH vùng và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên

[14] Thông tư số 11/2914/TT-BNV quy định Chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Chính phủ (2010) Luật Viên chức.

[15] Lê Đình Sơn, (2016), Phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ trong trường đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 133.

[16] Nguyễn Minh, (2015), Cán bộ tổ chức từ góc nhìn nhà báo, Tạp chí Xây dựng Đảng

[17] Văn phòng Trung ương Đảng, (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hà Nội, tr. 62.

[18] Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Luật Viên chức năm 2019, Quốc hội (2019) Luật Viên chức, Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Articles in Issue