ROLE OF SCHOOL BEHAVIOR CULTURE

ROLE OF SCHOOL BEHAVIOR CULTURE

NGUYEN THI NGOC HA ntnha@dthu.edu.vn Dong Thap University
Summary: 
School behavior culture is a requirement for individuals in diverse interaction with school environment to match functions and tasks of schools. As the key education force, school organization with specific cultural behavior will create significant impact on humans. In other words, school behavior culture played an important role for the development of individuals and society. The article points out the impact of school behavior culture on above factors
Keywords: 
Behavior culture
school behavior culture
family
society
Refers: 

[1] https://www.gov.uk/government/publications/ mental-health-and-behaviour-in-schools--2

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 4615665/

[3] Nguyễn Dục Quang, (2016), Xây dựng văn hóa nhà trường, Tài liệu dành cho đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí Giáo dục, Hà Nội.

[4] http://intjsh.com/23525.fulltext

[5] Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên), (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[6] Nguyễn Dục Quang, (2012), Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 18 (78), tr.13-14, tháng 8, năm 2012

Articles in Issue