THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND IMPLICIT EDUCATION

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND IMPLICIT EDUCATION

LE THI TUYET HANH hanhdhv81@gmail.com Vinh University
Summary: 
Theory of multiple intelligences of Howard Gardner gained interest of international education, was one of appropriate solutions to meet the requirement of the fundamental and comprehensive educational renewal. Basing on theoretical analysis of theory of multiple intelligences and its international successful application, this article will analyze potential factors that Vietnamese education can successfully apply this theory
Keywords: 
Theory of multiple intelligences
implicit education
Education
Refers: 

[1] Armstrong, T., (1994), Multiple Intelligences in the classroom, Alexandra

[2] Báo Nhân dân, (2013), http://www.nhandan. com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/21684402-bao-dam-muctieu-giao-duc-con-nguoi-viet-nam-phat-trien-toandien.html

[3] Campell, L & B., (1999), Multiple Intelligences and Student achievement, Virginia, USA.

[4] Chen, J.Q, (2009), China’s assimilation of MI theory in Education, Multiple Intelligences around the world, Josseys-Bass. San Francisco

[5] Gardner, H., (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic.

[6] Gardner, H., (2009), Multiple Intelligences around the world, Josseys-Bass. San Francisco

[7] Lê Quang Long, (2011), Thuyết Đa trí tuệ trong lớp học, (Bản dịch) NXB Nhân trí.

[8] Lê Phạm Hoài Hương & Lê Thị Tuyết Hạnh, (2014), Thông minh ngôn ngữ với việc dạy-học từ vựng tiếng Anh, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 6 (224).

[9] Võ Thanh Hà, (2013), Nghiên cứu Thuyết Đa thông minh và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học. Viện Ngôn ngữ học

Articles in Issue