Số 3, tháng 03 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Khoa học giáo dục Việt Nam - Thực tiễn đặt ra và xu hướng nghiên cứu giai đoạn 2023 - 2030
Nguyễn Đức Minh,
Nguyễn Lê Vân Dung,
Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Phạm Thị Bích Đào*,
1-8
2 Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên thông qua việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Nguyễn Thị Thu Huyền,
9-14
3 Nâng cao hiệu quả quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam
Nguyễn Đức Ca*,
Hoàng Thị Minh Anh,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
Nguyễn Lệ Hằng,
Phan Thị Thu,
15-20
4 Phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học Hàm số ở lớp 10 trung học phổ thông
Cao Thị Hà*,
Nguyễn Xuân Dung,
21-27
5 Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra trong dạy học tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Nguyễn Ngọc Giang,
Phạm Huyền Trang*,
Nguyễn Huỳnh Nam,
28-33
6 Chính sách dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp
Trần Thị Yên,
34-40
7 Nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội trong giáo dục mầm non trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Hoàng Thu Huyền,
41-47
8 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập
Trịnh Ngọc Toàn,
48-53
9 Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bùi Thị Giáng Hương*,
Võ Thị Ngọc Lan,
54-60
10 Thực trạng tổ chức Học thông qua chơi tạo cơ hội thử nghiệm cho học sinh trong môn Toán lớp 2 ở các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phó Đức Hoà,
Mai Thảo Quyên*,
61-67
11 Giáo dục STEM, STEAM và STREAM từ góc nhìn thế giới và Việt Nam
Hoàng Thị Tuyết,
68-73
12 Tiếp cận giáo dục trên thế giới trong bối cảnh COVID-19: Những thách thức và hàm ý chính sách
Nguyễn Minh Đức*,
Phạm Thị Phương Thức,
74-80

Tạp chí khác