Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập

Trịnh Ngọc Toàn trinhtoanhp@gmail.com Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng 39 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập nhằm đánh giá toàn diện cấu trúc văn hóa nhà trường ở ba cấp độ. Hệ thống tiêu chí đánh giá này được hình thành bởi hai bộ công cụ: 1) Bộ công cụ nhận diện thương hiệu trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập để khảo sát hệ thống cấu trúc hữu hình (văn hóa nhà trường cấp độ 1) và triết lí hoạt động (văn hóa nhà trường cấp độ 2) của nhà trường; 2) Kết hợp với việc hoàn thiện bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức OCAI của Robert Quinn và Kim Cameron để khảo sát về những quan niệm chung (văn hóa nhà trường cấp độ 3). Kết quả này góp phần khảo sát thực trạng văn hóa nhà trường và đưa ra được mục tiêu xây dựng văn hóa nhà trường của trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập.
Từ khóa: 
Đánh giá
Văn hóa nhà trường
trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập.
Tham khảo: 

[1] Trần Thị Minh Thành - Trịnh Ngọc Toàn - Hoàng Thị Liên, (2015), Kết quả đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật phát triển tại Hải Phòng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8C, tr.17-24

[2] Cameron, K.S. & Quinn R.E, (2006), Diagnosing and changing organizational culture, San Francisco: JosseyBass.

[3] Cameron and Quinn, (2010), Organizational culture assessment instrument (OCAI).

[4] Trịnh Ngọc Toàn - Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2017), Văn hóa nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, tr.154-161.

[5] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2013), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, mã số: B2012-37-07 NV, Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[6] Trịnh Ngọc Toàn, (2015), Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8C, tr.37-44.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (29/01/2018), Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, Hà Nội.

Bài viết cùng số