Tiếp cận giáo dục trên thế giới trong bối cảnh COVID-19: Những thách thức và hàm ý chính sách

Tiếp cận giáo dục trên thế giới trong bối cảnh COVID-19: Những thách thức và hàm ý chính sách

Nguyễn Minh Đức* ducnm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Phương Thức thucptp@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục là một trong những quyền cơ bản của con người, tiếp cận giáo dục bao gồm khả năng được nhập học đúng độ tuổi, được học tập một cách đầy đủ và phù hợp với tiêu chuẩn của mỗi quốc gia, được thụ hưởng môi trường học tập an toàn và các cơ hội học tập được phân bổ một cách công bằng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tạo nên những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận giáo dục của người học trên toàn thế giới. Bài viết tập trung phân tích những thách thức đối với tiếp cận giáo dục toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh ở một số khía cạnh: Sự gián đoạn học tập do tình trạng đóng của trường học; Sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận học tập từ xa và suy giảm đầu tư cho giáo dục, từ đó đưa ra một số hàm ý về chính sách cho các quốc gia để đảm bảo tiếp cận giáo dục trong những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai.
Từ khóa: 
tiếp cận giáo dục
Covid-19
học tập từ xa
tài chính giáo dục
đóng cửa trường học.
Tham khảo: 

[1] UNESCO (2022), The State of the Global Education Crisis A Path to Recovery. https://www.worldbank.org/en/topic/education/ publication/the-state-of-the-global-education-crisis-apath-to-recovery

[2] Mascheroni, G., Saeed, M., Valenza, M., Cino, D., Dreesen, T., Zaffaroni, L. G., Kardefelt-Winther, D, (2021), Learning at a Distance Children’s remote learning experiences in Italy during the COVID-19 pandemic OssCom, https://ec.europa.eu/jrc/en

[3] Lewin, K, (2015), Educational access, equyty, and development: planning to make rights realities, Unesco, International Institute for Educational Planning

[4] UNICEF (2022), Are children really earning foundational skills report. https://data.unicef.org/resources/are-children-reallylearning-foundational-skills-report/

[5] OECD, (2022), Education at a Glance 2022, https://doi. org/10.1787/3197152b-en.

[6] Walker, J., Martin, M., Seery, E., Abdo, N., Kamande, A., & Lawson, M, (2022), Chỉ số Cam kết giảm bất bình đẳng 2022, Báo cáo của Oxfam và tổ chức Phát triển tài chính quốc tế (DFI).

Bài viết cùng số