Giáo dục STEM, STEAM và STREAM từ góc nhìn thế giới và Việt Nam

Giáo dục STEM, STEAM và STREAM từ góc nhìn thế giới và Việt Nam

Hoàng Thị Tuyết tuyethoang.huongduongviet@gmail.com Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng quan một số tư liệu nghiên cứu lí luận và thực tiễn về việc hình thành và phát triển của thuật ngữ STEM, STEAM và STREAM trong dòng tiến hóa và tương quan giữa chúng từ góc nhìn của giáo dục thế giới và Việt Nam. Từ đó, bài viết gợi ra một vài suy nghĩ về việc triển khai chiến lược giáo dục STEM đang được thúc đẩy phát triển tại nhà trường Việt Nam, nơi đang thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo cách tiếp cận phát triển năng lực và phẩm chất người học, đồng thời với chủ trương xây dựng văn hóa đọc cho học sinh theo quy định pháp lí của ngành.
Từ khóa: 
STEM
STEAM. STREAM
góc nhìn
Việt Nam
thế giới
quan điểm toàn diện.
Tham khảo: 

[1] Catterall, Lisa G, (2017), A Brief History of STEM and STEAM from an Inadvertent Insider, The STEAM Journal, Vol. 3: Iss. 1, Article 5, DOI: 10.5642/ steam.20170301.05, https://scholarship.claremont.edu/steam/vol3/iss1/5

[2] Gunn, Jennifer, (2020), The Evolution of STEM and STEAM in the U.S, Retrieved at https://resilienteducator. com/classroom-resources/evolution-of-stem-and-steam-in-the-united-states/

[3] Robot STEAM Vietnam, STEAM là gì? Hiểu sao cho đúng về giáo dục STEAM và giáo dục STEM, https:// robotsteam.vn/steam-la-gi-hieu-sao-cho-dung-ve-giaoduc-steam-va-giao-duc-stem

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên về xây dựng chủ đề giáo dục Steam trong giáo dục trung học (Lưu hành nội bộ).

[5] Georgette P. Yakman, (2017), A Case Study of the examplary framework of STEAM Education in the U.S. for Korea, 9 th Association of Science Education Taiwan (ASET) Annual International Conference, ChanghuaTaiwan

[6] Riley, Susan, (2013), Pivot Point: At the Crossroads of STEM, STEAM and Arts Integration, https:// www.edutopia.org/blog/pivot-point-stem-steam-artsintegration-susan-riley.

[7] Riley, Susan, (2012), Use Arts Integration to Enhance Common Core, https://www.edutopia.org/blog/corepractices-arts-integration-susan-rile

[8] Nguyễn Vinh Hiển, (8/2019), Tiếp cận dạy học STEAM trong giáo dục phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 459, kì 01, tr.1-8.

[9] Nguyễn Thị Nga (chủ biên) - Tăng Minh Dũng - Vũ Như Thư Hương - Lê Thái Bảo Thiên Trung - Nguyễn Lâm Hữu Phước, (2020), Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEAM ở bậc Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[10] Nguyễn Thanh Nga - Tạ Thanh Trung, (2021), Giáo dục STEAM và tiềm năng vận dụng quy trình tư duy thiết kế để triển khai giáo dục STEAM, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 18, số 2, tr.310-320.

[11] Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, (18/12/2021), Thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục STEAM trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[12] The Institute for Arts Integration and STEAM, What is STEAM education?, Retrieved at https://artsintegration. com/what-is-steam-education-in-k-12-schools/, The Vision Board, LLC

[13] Furman, L. Robert, (2014), STEM Needs to Be Updated to STREAM, https://www.huffpost.com/entry/stemneeds-updated-to-str_b_5461814.

[14] Doe, Tina, (May 2016), Full STEAM ahead, International Journal of Innovation, Creativity and Change, www. ijicc.net, Volume 2, Issue 3

[15] Cunnington, Marisol, Andrea Kantrowitz, Susanne Harnett, and Aline Hill-Ries, (2014), Cultivating Common Ground: Integrating Standards-Based Visual Arts, Math and Literacy in High-Poverty Urban Classrooms, Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities 10, No. 1

[16] Devulkar, Chittaranjandas V., Inculcating Values and Ethics among Students through Steam Education, (May 2021), International Journal of Multidisciplinary Research and Explorer (IJMRE), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3863010.

[17] Park, Jennifer C, (2021), Cultivating STEAM Literacy: Emphasizing the Implementation of the Arts through Reading Practices Supporting the Asian Diaspora, Asia-Pacific Science Education, Vol. 7, No.2, p.586- 614.

Bài viết cùng số