Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Giáng Hương* 1622002@student.hcmute.edu.vn Ho Chi Minh City University of Technology and Education No.1 Vo Van Ngan, Linh Chieu ward, Thu Duc city Ho Chi Minh City, Vietnam
Võ Thị Ngọc Lan vothingoclan@yahoo.com Ho Chi Minh City University of Technology and Education No.1 Vo Van Ngan, Linh Chieu ward, Thu Duc city Ho Chi Minh City, Vietnam
Tóm tắt: 
Đổi mới cách thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Giáo dục STEM được xem một trong những cách tiếp cận thúc đẩy cải cách giáo dục năng động trong hệ thống giáo dục và giúp trẻ phát triển năng lực toàn diện ở giai đoạn sớm. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (định tính và định lượng), bài viết trình bày thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm ra quy trình tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non.
Từ khóa: 
Hoạt động khám phá khoa học
tổ chức hoạt động khám phá khoa học
trẻ mầm non
giáo dục STEM
thực trạng.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Hoàng Thị Oanh - Nguyễn Thị Xuân, (2010), Giáo trình Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh: Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Campbell, C., Jobling, W., & Howitt, C, (2018), Science in Early Childhood (3rd ed.), Cambridge University Press.

[4] Wagner, T. P., McCormick, K., & Martinez, D. M, (2017), Fostering STEM literacy through a tabletop wind turbine environmental science laboratory activity, Journal of Environmental Studies and Sciences, 7(2), pp.230-238, https://doi.org/10.1007/s13412-015-0337-6.

[5] Linder, S. M., Emerson, A. M., Heffron, B., Shevlin, E., & Vest, A, (2016), STEM use in early childhood education: Viewpoints from the field, YC Young Children, 71(3), pp.87-91.

[6] Hoàng Thị Phương, (2020), Đặc trưng của giáo dục STEAM cho trẻ mầm non - Khả năng tích hợp vào Chương trình Giáo dục mầm non, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65 (11A), pp.108- 116.

[7] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức

Bài viết cùng số