Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên thông qua việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên thông qua việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Nguyễn Thị Thu Huyền ntthuyen@vnuis.edu.vn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giá trị văn hóa truyền thống là những giá trị tốt đẹp được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây được coi là “sức mạnh mềm”, là nguồn nội lực cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng là một việc làm vô cùng cần thiết. Bài viết đề xuất biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Cụ thể, bài viết đề cập đến mục tiêu, nội dung, cách thức tiến hành cũng như điều kiện để thực hiện biện pháp này trong thực tiễn.
Từ khóa: 
traditional cultural values
measures of educating traditional cultural values
diversifying the forms of the activities.
Tham khảo: 

[1] Phan Thanh Long (chủ biên), (2016), Giáo dục đa văn hóa cho sinh viên các trường đại học phục vụ quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Đặng Thị Phương Duyên - Dương Thị Thanh Xuân, (2016), Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc phát triển lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Phan Minh Tiến, (2019), Giáo dục giá trị trong nhà trường, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục giá trị trong nhà trường”, NXB Đại học Huế.

[4] Đỗ Thị Thanh Hà - Cao Thị Hoa, (2019), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục giá trị trong nhà trường”, NXB Đại học Huế.

[5] Bộ Chính trị, (15/5/2016), Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

[6] Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, mã ngành 701.

[7] Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kì 2018 - 2023).

[8] Trần Thị Cẩm Tú, (2017), Giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số