Nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội trong giáo dục mầm non trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội trong giáo dục mầm non trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Hoàng Thu Huyền hthuyen@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Số 98 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu năng lực cảm xúc - xã hội (SEC), đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục mầm non đang thu hút sự quan tâm trên thế giới. Bài viết tổng quan một số hướng nghiên cứu trên thế giới về SEC trong giáo dục mầm non dựa vào phân tích kết quả nghiên cứu được công bố trên 32 tài liệu trong các tạp chí chuyên ngành. Từ đó, đưa ra khuyến nghị có liên quan cho giáo dục mầm non ở Việt Nam.
Từ khóa: 
năng lực
Năng lực cảm xúc - xã hội
giáo viên mầm non
giáo dục mầm non
cảm xúc - xã hội.
Tham khảo: 

[1] Liên Hiệp quốc, (2010), Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em.

[2] Chính phủ, (2017), Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[3] Buettner, Cynthia K., Lieny Jeon, Eunhye Hur, and Rachel E. Garcia, (2016), Teachers ‘Social Emotional Capacity: Factors Associated With Teachers’ Responsiveness and Professional Commitment, Early Education and Development, 27 (7): 1018-39, doi: 10.1080/10409289.2016.1168227.

[4] Boyatzis, R.E, (2008), Competencies in the twenty-first century, Journal of Management Development, Vol. 27 No. 1, pp. 5-12.

[5] Bar-On, R, (2006), Bar-On model of social-emotional intelligence (ESI), Psicothema, 18, 13 - 25.

[6] Rose-Krasnor, L, (1997), The nature of social competence: A theoretical review, Social Development, 6, p.111 - 135

[7] Saarni, C, (1999), The development of emotional capacity, New York, NY: Guilford Publishers

[8] Denham, SA, Bassett, H., Mincic, M., Kalb, S., Way, E., Wyatt, T., Segal, Y, (2012), Socio-emotional learning profiles of preschoolers’ early school success: A personcentred approach, Differences between learning and personalization, 22, 178 - 189

[9] Payton, JW, Wardlaw, DM, Graczyk, PA, Bloodworth, MR, Tompsett, CJ, Weissberg, RP, (2000), Social and emotional learning: A framework to promote mental health and reduce risk behaviors in children and adolescents, Journal of School Health, 70, 179 - 185.

[10] Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K, (2011), The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions, Child Development, 82(1), 405–432, https://doi. org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

[11] January, A. M., Casey, R. J., & Paulson, D, (2011), A meta-analysis of classroom-wide interventions to build social skills: Do they work? School Psychology Review, 40(2), 242–256.

[12] Kress, J. S., & Elias, M. J, (2006), School based social and emotional learning programs, In K. A. Renninger & I. E. Sigel (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Child psychology in practice (6th ed., pp. 592–618). John Wiley & Sons. Inc

[13] Rodriguez, V., & Lynneth Solis, S, (2013), Teachers’ Awareness of the Learner-Teacher Interaction: Preliminary Communication of a Study Investigating the Teaching Brain, Mind, Brain, and Education, 7(3), 161–169, doi:10.1111/mbe.12023.

[14] Rodriguez, V, (2016), Exploring social-emotional cognition and psychophysiologic synchrony during teaching interactions [Doctoral dissertation], Harvard Graduate School of Education. https://dash.harvard. edu/handle/1/27112694.

[15] Saarikallio, S, (2019), Access-Awareness-Agency (AAA) Model of Music-Based Social-Emotional Competence (MuSEC), Music & Science, 2, doi:10.1177/2059204318815421

[16] Rodriguez, V., Lynneth Solis, S., Mascio, B., Kiely Gouley, K., Jennings, PA, & Brotman, LM, (2020), With Cognitive Competence Accompanied: Five Teaching Perceptions as a Framework for Understanding Teachers’ Health and Social-Emotional Competence, Early Education and Development, 1–33, doi: 10.1080 / 10409289.2020.1794496

[17] Denham, S. A., Caverly, S., Schmidt, M., Blair, K., DeMulder, E., Caal, S., Hamada, H., & Mason, T, (2002), Preschool understanding of emotions: Contributions to classroom anger and aggression, The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(7), 901–916, https://doi. org/10.1111/1469-7610.00139

[18] Jennings, PA, & Greenberg, MT, (2009), The pro-social classroom: Teachers’ social and emotional competencies in relation to student and classroom outcomes, Journal of Educational Research, 79, 491 – 525, doi: 10.3102 / 0034654308325693

[19] Zinsser, Katherine M., Claire G. Christensen, and Luz Torres, (2016), She’s Supporting Them; Who’s Supporting Her? Preschool Center - Level Social - Emotional Supports and Teacher Well – Being, Journal of School Psychology 59, 55-66, doi:10.1016 / j.jsp.2016.09.001.

[20] Buettner, Cynthia K., Lieny Jeon, Eunhye Hur, and Rachel E. Garcia, (2016), Teachers ‘Social Emotional Capacity: Factors Associated With Teachers’ Responsiveness and Professional Commitment, Early Education and Development 27 (7), 1018-39, doi: 10.1080/ 10409289.2016.1168227.

[21] Oberle, Eva, Alexander Gist, Muthutantrige S. Cooray, and Joana B. R. Pinto, (2020), Do Students Notice Stress in Teachers? Associations between Classroom Teacher Burnout and Students ‘Perceptions of Teacher Social - Emotional Competence, Psychology in the Schools 57 (11), 1741-56, doi: 10.1002 / PITS.22432.

[22] Li-Grining, C., Raver, C. C., Champion, K., Sardin, L., Metzger, M., & Jones, S. M, (2010), Understanding and improving classroom emotional climate and behavior management in the real world: The role of Head Start teachers’ psychosocial stressors, Early Education and Development, 21(1), 65–94, https://doi.org/10.1080/ 10409280902783509

[23] Yoon, J, (2002), Teacher characteristics as predictors of teacher-student relationships: Stress, negative affect, and self-efficacy, Social Behavior and Personality: An International Journal, 30(5), 485–493, https://doi. org/10.2224/sbp. 2002.30.5.485.

[24] Aldrup. Karen, Bastian Carstensen, Michaela M. Köller, and Uta Klusmann, (2020), Situational Measuring Teachers ‘ Social - Emotional Competence: Development and Validation of a Judgment Test, Frontiers in Psychology 0: 892, doi:10.3389 / FPSYG.2020.00892.

[25] Patricia Eadie et al, (2021), Early Childhood Educators ‘ Wellbeing During the COVID - 19 Pandemic, Early Childhood Education Journal 2021) 49 (5), 903-913, DOI:10.1007/s10643-021-01203-3

[26] Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G, (1998), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach, advanced reflections, Ablex Publishing Corporation.

[27] Domitrovich, C., Bradshaw, E., Berg, C., Pas, P., Becker, J., Musci, K., Embry, D. D., & Ialongo, T, (2016), How do school-based prevention programs impact teachers? Findings from a randomized trial of an integrated classroom management and social-emotional program, Prevention Science, 17(3), 325–337, https://doi.org/ org/101007/s11121- 015-0618-z.

[28] Kim, S.-H., & Shin, S, (2021), Socio-Emotional Competence and Academic Achievement of Nursing Students: A Normative Correlation Analysis, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4), 1752, doi:10.3390 / ijerph18041752.

[29] Morris, Carol A. S., Susanne A. Denham, Hideko H. Bassett, and Timothy W. Curby, (2013), Relations Among Teachers ‘ Emotion Socialization Beliefs and Practices and Preschoolers.

[30] Nguyễn Quang Uẩn, (2007), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[31] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (05/4/2016), Luật Trẻ em, 102/2016/QH13, Quốc hội khóa XIII kì họp thứ 11.

[32] Chính phủ, (2017), Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[33] Hamre, BK, Pianta, RC, Downer, JT, DeCoster, J., Mashburn, AJ, Jones, SM, … Hamagami, A, (2013), Teaching through Interaction, Elementary School Journal, 113 (4), 461–487, doi: 10.1086 / 669616.

Bài viết cùng số