Chính sách dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp

Chính sách dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp

Trần Thị Yên yentt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Khi Luật Giáo dục có hiệu lực đòi hỏi các văn bản dưới Luật cần sửa đổi, điều chỉnh hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Luật Giáo dục. Vì vậy, bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng thực hiện những quy định về dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT và đề xuất những giải pháp sửa đổi, bổ sung để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực hiện trong thực tế.
Từ khóa: 
Chính sách
chính sách ngôn ngữ
Dân tộc thiểu số
tiếng dân tộc thiểu số
dạy và học tiếng dân tộc thiểu số.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Đăng Thành, (2012), Đánh giá chính sách công ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, Tạp chí Cộng sản (https://www.tapchicongsan.org.vn/nghien-cu/-/2018 /19245/danh-gia-chinh-sach-cong-o-viet-nam--van-deva-giai-phap.aspx)

[2] Nguyễn Thiện Giáp, (2006), Chính sách ngôn ngữ của Việt Nam qua các thời kì lịch sử, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1.

[3] Hà Đức Đà (2017), Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện chính sách cử tuyển trong giai đoạn tới, mã số B2017-VKG-08.

[4] Chính phủ, (15/7/2010), Nghị định số: 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

[5] Thủ tướng Chính phủ, (09/11/2004), Chỉ thị số: 38/2004/ CT-TTg về việc Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo (24/10/2012), Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

[7] Trần Thị Yên, (02/2018), Chính sách cử tuyển, những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực thi, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 2.

Bài viết cùng số