DEVELOPING LECTURERS’ TEACHING COMPETENCE AT UNIVERSITIES OF EDUCATION TO MEET REQUIREMENT OF CURRENT EDUCATION RENEWAL IN VIETNAM

DEVELOPING LECTURERS’ TEACHING COMPETENCE AT UNIVERSITIES OF EDUCATION TO MEET REQUIREMENT OF CURRENT EDUCATION RENEWAL IN VIETNAM

TRAN THI TUYET OANH trantuyetoanh@yahoo.com Hanoi National University of Education
Summary: 
Lecturers’ teaching competence has a direct impact on shaping and developing students’ professional competence at training institutions. System of lecturers’ teaching competence should be determined basing on clear scientific basis. Its current status should be considered on the basis of requirements of education and training in the context of modern society. This is a base for proposed measures to improve lecturers’ teaching competence, contribute to improving training quality at teachers’ training institutions with university qualification, and contribute to improving current quality of education and training.
Keywords: 
competence
Teaching competence
lecturers
university of education
Refers: 

[1] QuebecEducational Reform, (2005), - www .6sw lauriersb.qc.ca.

[2] McLagan, P. A. & Suhadolnik, D. (1989). Models for HRD practice. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.

[3] Певзнер М.Н., Зайченко О.М., Горычева С.Н Педагогическое консультирование: Учеб. пособие. М.: Академия, 2006. С.268.

[4] Махова Ю.В. Использование группового консультирования при формировании дидактической компетентности педагогов // Среднее проф. образование. 2009. №5. С. 46-48

[5] Whetten, D. A. and Cameron, K. S. (1995). Developing Management Skills, 3rd ed., Harper Collins, New York, NY

[6] Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[7] Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường, (2005), Phá triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới (tài liệu hội thảo - tập huấn) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông.

[8] Nghị quyết số 29NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

[9] Lê Đức Ngọc, Giáo dục đại học, phương pháp dạy và học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

[10] Trần Thị Tuyết Oanh, Định hướng phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 80, tháng 5 năm 2012

[11] D. Chelmer, R. Fuller, (1995), Teaching for learning at University, ED.TH Cowan University perth, wester Australia.

[12] Barnett, R., (1992), (eds) Learning to effect. The Society Research into Higher Education & Open University Press.

Articles in Issue